Nieuwe verkeersborden – toelatingsprocedure

De VNVF Duurzaamheidsindex – methodiek laat ruimte voor het bepalen van de duurzaamheidsscore voor verkeersborden die nu nog niet op de markt zijn. Voor het berekenen van de duurzaamheidsscore voor nieuwe verkeersborden dienen de volgende stappen genomen te worden:

Aanmelden

Een leverancier meldt zich bij de Stichting Ultimate Signing met het verzoek een nieuw verkeersbord te laten toetsen aan de VNVF Duurzaamheidsindex Verkeersborden. Vul in:

Acceptatie

Leveranciers dienen aantoonbaar te voldoen aan de wettelijke eisen en normen voordat een verzoek tot opname in de duurzaamheidsindex in behandeling wordt genomen. Specifiek omvatten dit de NEN3381 en CE-keur.

De Stichting Ultimate Signing sluit een overeenkomst af met de leverancier van het bord. Onderdeel van deze overeenkomst zijn o.a.:

·       Kosten;

·       Geheimhouding;

·       Publicaties;

·       Toepassing;

·       Gebruik resultaten.

Inventarisatie en onderzoek

Op basis van de overeenkomst, geeft de Stichting opdracht aan CE Delft voor het uitvoeren van een LCA onderzoek op basis van de VNVF Duurzaamheidsindex methodiek. De leverancier levert de gegevens met onderbouwing en bewijzen aan over welke en hoeveel grondstoffen/materialen er gebruikt worden voor de productie van de drager.
CE Delft (of een ander door de Stichting geselecteerde onafhankelijke uitvoerder) bepaalt een kengetal per kilogram voor die ingrepen (grondstoffen/materialen, inputs en niet-te recyclen producten) die niet al in de methodiek beschreven staan. Bedrijfsgevoelige informatie wordt daarbij enkele aan het onderzoeksbureau verstrekt en blijft geheim. Op basis van de bepaalde kengetallen kunnen de tabellen aangevuld worden. De tabellen kunnen dan eenvoudig ingevuld worden met de gebruiken per verkeersbord.

Van het nieuwe bord kan daarna de duurzaamheidsscore worden bepaald en ondergebracht worden in de duurzaamheidsklasse. De Stichting Ultimate Signing publiceert de nieuwe producten op een zelfde wijze als alle andere verkeersborden.

Publicatie

De Stichting Ultimate Signing, alsmede de VNVF, publiceren de resultaten in het overzichten van geïndexeerde verkeersborden.

Kosten

Voor 2020 bedragen de kosten: € 6.000. Excl. BTW.

Indien voor de gebruikte materialen onvoldoende LCA gegevens bekend zijn, zullen aanvullende onderzoekskosten in rekening worden gebracht.