Verplichte basiskwaliteit en veiligheid: normering CE

De VNVF is langdurig betrokken geweest bij het opstellen van de Europese productnorm voor verkeersborden. Vroege concepten van de Europese norm lagen al ten grondslag aan het ontwikkelde keurmerk VNVF-Qualisign®, dat later is vervangen door Ultimate Signing™. Met ingang van 2013 is het gebruik van CE-gemarkeerde verkeersborden in Nederland verplicht. Alle leden van de VNVF leveren verkeersborden die een CE-markering hebben.

Uitwerking in Nederlandse regelgeving

In Nederland zijn de Europese richtlijnen waarin de CE-markerings­verplichtingen zijn opgenomen uitgewerkt in verschillende wettelijke regelingen. Het Bouwbesluit 2012 §1.3, artikel 1.8. geeft de bouwtechnische voor­schriften voor nieuwe en bestaande bouwwerken, waaronder ook weg­meubilair als verkeersborden valt.

De voorschriften zoals opgenomen in het Bouwbesluit gelden voor iedereen die het aangaat, dus voor de fabrikant, leverancier, opdrachtgever, eigenaar, vergunningverlenende overheid etc. Er is daarbij geen onderscheid tussen publiek- en privaatrecht. Dit betekent dat de overheid als inkoper, gebruiker en vergunningverlener geen erkende kwaliteitsverklaring mag eisen voor bouw­producten waarvoor al een CE-markering beschikbaar is. Maar een CE-gecertificeerd product moet inkopen. Dat wegbeheerders een CE-certificaat eisen bij de inkoop van verkeersborden in dan ook niets meer dan normaal.

Overigens geldt al zolang de Europese aanbestedingsrichtlijnen hun werking hebben, dat een overheidsopdrachtgever in het kader van een aanbestedingsprocedure in beginsel alleen juridisch bindende nationale technische specificaties mag eisen voor zover die verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht. In aankondiging en bestek kan verwezen worden naar de nationale normen – in Nederland NEN-normen – waarin de Europese normen zijn omgezet. Voor verkeersborden betreft dit de NEN 3381 Wegmeubilair – Eisen voor permanente en tijdelijke verkeersborden.

De VNVF-leden hebben daar niet op gewacht en introduceerden al in 2010 een CE-label voor Verkeersborden. U bent zodoende verzekerd van betrouwbare informatie over producteigenschappen, zoals bijvoorbeeld zichtbaarheid, retroreflectie, kleur en sterkte.

De productnorm NEN-EN 12899-1 is de basis voor alle verkeersborden uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

De NEN-EN 12899 deel 1: ‘Vast opgestelde verkeerstekens’.

Deze Europese norm is bedoeld voor wegbeheerders en wordt in Nederland gebruikt voor de implementatie van beproeving voor typekeuringen en certificatie. De norm omvat prestatie-eisen voor statische en dynamische belasting en beproevingsmethoden, definieert grenswaarden voor prestaties en bereik voor prestatieklassen. Tevens bevat de norm specificaties voor colorimetrische en retro-reflecterende eigenschappen, evenals luminantie en verlichtingssterkte.

Een ander onderdeel van dezelfde norm, te weten de NEN-EN 12899-4 ‘Factory Production Controle’ stelt aanvullende eisen aan de productie van verkeersborden. VNVF leden zijn ISO9001 gecertificeerd waarbij de eisen van de EN 12899-4 leidend is ten aanzien van de verkeersbordenproductie.

Aanvullende informatie

Verkeersveiligheid voor alles

Het Nederlandse verkeer scoort hoog op veiligheid. In weinig andere Europese landen valt zo’n laag aantal verkeersdoden per inwoner. Echter, elk slachtoffer is er één teveel en daarom blijft veiligheid een prioriteit. De producenten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering, verenigd in de VNVF, voelen zich medeverantwoordelijk voor deze verkeersveiligheid. Met de levering van kwalitatief hoogstaande producten dragen ze bij aan een duurzaam veilig verkeer. Ook geven zij in brancheverband voorlichting en advies.

Professionaliteit en kwaliteit

De VNVF is betrokken en goed geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen, zodat de leden hun productie en bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Kwaliteit staat bij de leden voorop.

Ultimate Signing™

Mede daarom is, door voortschrijdende technieken, een nieuw productieproces ontwikkeld met als resultaat een nieuwe standaard voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid:
Ultimate Signing™. Meer hierover leest u in de rubriek Ultimate Signing™.

Verkeersborden die aantoonbaar voldoen aan de CE-markeringseisen, en met goed resultaat zijn beproefd, zijn herkenbaar aan de CE-markeringssticker met:

  • CE-symbool volgens richtlijn 93/68/EEG,
  • Norm: EN 12899-1:2007,
  • Identificatienummer van de certificerende instantie,
  • Naam of logo en geregistreerd adres van de fabrikant,
  • Laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering is aangebracht,
  • Nummer van het certificaat,
  • Type aanduiding van het product (bijvoorbeeld Ultimate Signing™),
  • Garantie duur.

Fabrikanten kunnen voor het geleverde bord een kopie verstrekken van het CE-keuringscertificaat. VNVF adviseert wegbeheerders te allen tijde dit certificaat op te vragen.

CE-markering verplicht

Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten bouwproducten, zoals verkeersborden, waarvoor een zogeheten geharmoniseerde norm is opgesteld, verplicht voorzien van een CE-markering. Aan die markering is een zogeheten prestatieverklaring gekoppeld, waarin eindgebruikers kunnen lezen welke prestaties het product levert voor de beoogde toepassing. Op basis van die informatie kunnen eindgebruikers producten onderling vergelijken.

Het is verboden om producten die niet onder de Verordening bouwproducten vallen van een CE-markering te voorzien. Ook is het niet toegestaan merktekens op producten te zetten die met een CE-markering kunnen worden verward. Dat betekent dat fabrikanten geen privaat keurmerk mogen gebruiken om iets over de eigenschappen van een bouwproduct te zeggen wanneer dat product onder de verordening valt.

Handhaving van de CE-markering ligt in handen van lokale toezichthouders, zoals gemeenten. Landelijk is de Inspectie Leefomgeving en Transport verantwoordelijk. Voor meer informatie klik hier.

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

AGMI
Brimos
VNVF Leden
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren

Onze premium partners

De VNVF vertegenwoordigt de verkeersbordenfabrikanten in Nederland. Samen met diverse andere organisaties en bedrijven maken we deel uit van de verkeersindustrie. Samen zorgen we voor verkeersveiligheid en -informatie.
Nederland kent een hoog kwaliteitsniveau als het gaat om de toepassing van borden. We willen dit graag zo houden en waar mogelijk verbeteren. Om dat te bereiken werken we graag samen met onze partners.

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID