De VNVF van en voor de Verkeersbordenfabrikanten

De VNVF vertegenwoordigt de verkeersbordenfabrikanten in Nederland. Behoort uw bedrijf hiertoe? Dan maken we graag kennis met u om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Op deze pagina staan de voorwaarden en procedures om lid te kunnen worden. Graag komen we dit toelichten. Stuur even een mailtje aan: voorzitter@vnvf.nl.

Onderstaande eisen en procedure zijn gebaseerd op de volgende documenten:

Leden worden geacht de inhoud van deze stukken te kennen en hier naar te handelen.

Lidmaatschapseisen

Leden zijn volgens de Akte van Statuten
Artikel 3. Leden

Leden van de vereniging kunnen zijn in Nederland gevestigde industriële ondernemingen (natuurlijke zowel als rechtspersonen), die zich bezighouden met de productie en verkoop van verkeersborden, wegmeubilair, bewijzerings- en bebakeningsmaterialen en/of onderdelen van die producten, alsmede met direct daarmee verband houdende activiteiten.

Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement vult daarop aan:

3.1 Onder productie verstaat de VNVF: het in eigen beheer maken van tenminste een verkeersborden-drager, of de volledige signface-fabricage en assemblage.

3.2 VNVF gaat over productie van alle type verkeersborden zoals: borden volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), bewegwijzering, routeborden, toeristische borden, scheepvaart- en spoorrail-borden en borden voor tijdelijke verkeersmaatregelen etc.

3.3 Alle VNVF leden voldoen aan de volgende aanvullende lidmaatschapseisen:

  • Bedrijven zijn van goede naam en faam;
  • Bedrijven beschikken over een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden;
  • Bedrijven beschikken over een geldige ISO 9001 en ISO 14001 certificering;
  • Gevoerde verkeersborden voldoen aan de geldende NEN-3381 en zijn voorzien van CE markering conform NEN-EN 12899-1;
  • VNVF leden staan achter de vereniging ontwikkelde producten en standaarden en dragen actief bij aan de implementatie en het gebruik ervan. In het bijzonder gaat het hierbij om:

    o De duurzaamheidsindex Verkeersborden (of dienst opvolger MKI/LCA);

    o De kwaliteitsstandaard Ultimate SigningTM.

Leden mogen het logo VNVF-lid voeren conform de daarbij behorende richtlijnen.

Bedrijven die niet voldoen aan bovenstaande kunnen geen lid worden. Bedrijven die bezig zijn met het behalen van de benodigde certificering, kunnen zich aanmelden als lid en kunnen dan gedurende maximaal 1 jaar aspirant lid worden. Andere organisaties en bedrijven die niet aan lidmaatschapseisen kunnen voldoen, maar wel onderdeel van de keten zijn, kunnen deelnemen aan het VNVF (keten)partner programma

Lidmaatschapsaanvraag

Bedrijven melden zich aan bij het secretariaat door het invullen van een lidmaatschapsaanvraagformulier;

Nadat duidelijk is dat het bedrijf voldoet aan het ledenprofiel, zal de voorzitter de aanvraag aan de leden voorleggen. Binnen 7 werkdagen kunnen leden met redenen omschreven bezwaar aantekenen tegen de lidmaatschapsaanvraag. Leden kunnen bezwaar maken op basis van de lidmaatschapseisen. De voorzitter zal, eventueel na hoor- en wederhoor, een besluit nemen over toelating van het bedrijf als lid of aspirant-lid. Bij twijfel, zal de voorzitter de aanvraag ter stemming voorleggen aan de ALV.

Bedrijven hebben bij afwijzing, altijd recht hun aanvraag voor te leggen aan de ALV. De ALV beslist. Zolang niet aan de lidmaatschapeisen wordt voldaan, blijft een nieuw lid ‘aspirant lid’. Aspirant-leden hebben gelijke rechten en plichten als leden, maar hebben geen stemrecht. Bedrijven kunnen gedurende maximaal 1 jaar na toetreden aspirant lid blijven. Mochten ze dan nog niet aan de eisen voldoen, dan eindigt het aspirant lidmaatschap;

Contributie en financiële bijdragen leden

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV. Naast de contributie kan de ALV besluiten tot projectmatige ledenbijdragen. Tenzij anders besloten zijn dergelijke besluiten bindend voor alle leden.
Nieuwe leden betalen entreegeld zodra ze toegelaten worden als lid of aspirant-lid. De hoogte daarvan bedraagt 1 x de jaarcontributie.

Lidmaatschapsaanvraagformulier

Onze leden

De VNVF is de brancheorganisatie voor een belangrijk aantal toonaangevende fabrikanten van verkeersborden, bebakeningsmateriaal en bewegwijzering in Nederland.

Onze Leden
AGMI
ETEF BV
GEPAL
HR Groep
JKG
POL Heteren
Brimos

Ultimate Signing

KWALITEIT | VEILIGHEID | DUURZAAMHEID